حذف کوکي همه بوردها

آيا ازحذف مجموعه کوکي هاي اين بورد اطمينان داريد

 
cron